Tietoja

EduScrum on oppimisen viitekehys, joka koostuu erilaisista työkaluista ja vaiheista, ja jonka avulla oppijat ja heidän valmentajansa/ohjaajansa/kouluttajansa voivat luoda, ohjata, tukea, suunnitella ja arvioida oppijalähtöisiä oppimistoimintoja, missä  tulokset säilyvät laadukkaina alusta loppuun saakka. EduScrumin peruselementtejä ovat avoimuus, toimintojen sopeuttaminen ja – tarkastelu sekä ennen kaikkea luottamus. 

Taustaa

EduScrumin käyttö alkoi vuonna 2011 Alankomaalaisissa kouluissa. Eduscrum on kehitetty Scrum-menetelmästä, mitä  on käytetty tehokkaasti monissa yrityksissä viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ja joka käyttö kasvaa edelleen. Juuri nyt eduScrumia käytetään yli 30 maassa maailmanlaajuisesti non-formaalissa ja formaalissa koulutuksessa. Tšekeissä  eduScrumista ovat kiinnostuneet monet yksityiskoulut, koska niillä on enemmän vapautta valita käyttämiään menetelmiä, mutta eduscrumia on  alettu käyttää enemmän myös julkisissa kouluissa. Eniten vapautta ja mahdollisuuksia eduScrumin käytölle on kuitenkin nonformaalissa koulutuksessa, kuten nuorisotyössä. Eduscrumissa ei ole  opetussuunnitelmaa, ja vaikka ennalta määritellyt oppimistavoitteet ovatkin olemassa, oppimisprosessi on jokaiselle yksilölle ainutlaatuinen. Oppija on oppimisen keskiössä. Tämä on hyvä tapa aloittaa oppiminen!

Kohderyhmät

EduScrumia voivat käyttää taustaltaan ja taidoiltaan erilaiset ryhmät. Vähimmäisikä noin 10 vuotta (osallistujan pitää olla luku- ja kirjoitustaitoinen).

Ryhmän koko

EduScrumissa oppijat työskentelevät ryhmissä. Siksi ryhmän vähimmäiskoko olisi kolme, mutta suurempi ryhmä toimii paremmin,, koska se antaa enemmän vaihtoehtoja ryhmän kokoonpanolle. Lukumäärää ei ole rajoitettu.

Kesto

EduScrum-projekti kestää alusta loppuun saakka noin 10-20 tuntia tavoitteesta riippuen. Se jakautuu yleensä useammalle päivälle tai viikoille.

Valmistelu

Tehtävänäsi on fasilitoida prosessia, joten sinun on ymmärrettävä minkälaisia ryhmiä rakennat ja valmisteltava ryhmät, tehtävien kuvaukset ja tavoitteet, jos annat sellaisia.  Varmista, että tehtävät liittyvät tavoitteisiisi ja että ne ovat osallistujien hallittavissa, jotta he voivat saavuttaa ne annetussa ajassa.  Lisäksi sinulla pitäisi olla selkeä käsitys siitä, miten jaat osallistujat ryhmiin.

Sinun tulisi tarjota osallistujille  työskentelymateriaaleja, kuten fläppitaulupapereita, muistilappuja ja -paperia, tusseja ja kaikkea, mitä työskentelyssä voidaan tarvita.. Tärkeintä on, että oppijat tekevät suurimman osan työstä. 

 Ohjeet askel askeleelta

Täysi eduScrum-koulutus on suositeltavaa ja myös valmennustaidot ovat tarpeelliset, koska menetelmä on melko monimutkainen, ja sen hallinta ehdotetulla tavalla vaatii opastusta ja harjoittelua. Näiden ohjeiden avulla voit kuitenkin kokeilla yksinkertaista eduScrum-versiota käytännössä heti.

Eduscrum scheme

Yhteenveto eduScrum-projektin toteuttamiseen tarvittavista vaiheista:

 1. Jaa porukka tiimeihin taitojen/ominaisuuksien tai kiinnostuksen perusteella projektista riippuen.
 2. Jaetaan projekti tiimeille. Käydään projekti yhdessä läpi tarinoiden ja kehitysjaksojen tunnistamiseksi. Koko tehtävä jaetaan pienempiin osiin eli tarinoihin. Jokaisella tarinalla on tietyt kehitysperusteet eli kriteerit. Näiden kriteerien avulla määritellään lopputuloksen laatu. Kriteereillä kerromme, milloin työtä pidetään riittävän hyvänä
 3. Suunnittelma tehdään käyttäen kehitysjonoa (Backlog). Kehitysjono on listaus asioista mitä saattaa tulla projektin aikana vastaan. Tiimin tulisi määritellä sekä jakaa konkreettiset tehtävät, jotka niiden on suoritettava projektin loppuunsaattamiseksi. Tehtävät kirjoitetaan post-it lapuille ja niillä pelataan ns. suunnittelupokeria (post-it lapuille kirjoitettujen tehtävien jakamista ja aikatauluttamista) ja tehtävät aikataulutetaan juoksutustaulukkoon. Suunnittelupokerissa ryhmä antaa kullekin tehtävälle tietyn painoarvon siinä suhteessa, kuinka paljon se vie aikaa. Tiimi laatii tältä pohjalta juoksutustaulukon, joka toimii ajantasaisena seurantana siitä, miten tiimi edistyy suhteessa määräaikaan. 
 4. Työskennellään aktiivisesti projektin parissa.
  1. Säännölliset kokoukset, missä opiskelijat kertovat edistymisestään.
  2. Tasapaino opiskelijan toimitusajan ja kouluttajan/valmentajan toimitusajan välillä.
  3. Retrospektiivin järjestäminen, jossa keskitytään tiimin sisäiseen yhteistyöhön.
 5. Oppimistulosten arviointi

Vertailu ja arviointi

Vertailu ja arviointi riippuvat siitä, minkälaista hanketta toteutetaan ja mitkä ovat tavoitteenne. Kaikissa niissä on olennaista erottaa toisistaan oppimistulokset ja yhteistyö ryhmässä. Ehdotamme, että se toteutetaan useissa vaiheissa:

 

 1. Voit suunnitella pieniä vertailu- ja arviointitoimintoja jokaiseen check-in-kokoukseen, jos se on järkevää.
 2. Projektin puolivälissä järjestetään takautuva katselmuskokous eli  retrospektiivi. Tämän toiminnan aikana ryhmät pohtivat yhteistyötään. Näin ne voivat parantaa yhteistyötään hankkeen loppuun asti.
 3. Hankkeen lopussa tarkastellaan toimintaa vielä uudelleen. On tärkeää pohtia yhteistyön onnistumista (pääasiassa väliarvioinnin jälkeen), mutta tämä pitäisi selkeästi erottaa tavoitteita koskevasta pohdinnasta. Lopullisessa katselmuksessa on järkevää pohtia koko prosessia ja tavoitteita. Loppuarvioinnin muoto riippuu hankkeesta ja hankkeen asiayhteydestä, mutta joka tapauksessa olisi tärkeää esittää tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä.

EduScrumin erilaiset variaatiot

Mahdollisia variaatioita on loputtomasti. Oppijoiden taitojen ja kontekstin perusteella projekti voi olla täysin valmentaja-/kouluttaja-/mentorivetoinen tai täysin oppilasvetoinen tai mitä tahansa siltä väliltä. Ryhmät voidaan koota taitojen tai kiinnostuksen perusteella tai millä tahansa muulla tavalla, mikä on kontekstin kannalta järkevintä. 

Verkkoversio/digitaalinen versio

eduScrum-prosessi on helppo toteuttaa mm. MIROn kaltaisilla työkaluilla, missä eduScrum:n eri vaiheet voidaan jakaa erillisiin fläppeihin. Verkkoprojekteissa voidaan käyttää kokousalustana esim. ZOOM:ia. Hyvistä käytännöistä on useita esimerkkejä. Kuitenkin on suositeltavaa, että verkkoprojektien aloitus, retrospektiivi sekä loppuarviointi tehtäisiin henkilökohtaisesti läsnäolemalla tiimien paremman vuorovaikutuksen onnistumisen vuoksi.

Vinkkejä fasilitaattorille/johtajalle

eduScrumin perusta on luottamuksessa. Oppijoiden ja fasilitaattorin/johtajien välinen suhde on siis olennainen. Tämä pätee kaikissa oppimisympäristöissä. Olkaa kumppaneita!

 

Ratkaise ongelmatilanteet yhdessä oppijoiden kanssa, jos he pyytävät apuasi. Tehkää päätöksiä yhdessä. Muuten voit antaa heidän toimia itsenäisesti, ja vaikka he tekisivätkin väärän päätöksen, he oppivat siitä – ja se on asian ydin.

 

Jokaisella oppijalla on tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia, joita hän voi tuoda ryhmään. Tiimin tehtävänä on keksiä keino, jolla varmistetaan, että jokaisella jäsenellä on arvokas panos tiimissä. Osa tästä tapahtuu jo tiimien muodostamisen yhteydessä (taitojen perusteella). Saattaa kuitenkin käydä niin, että toisilla oppijoilla on erityistarpeita, joiden käsittely riippuu fasilitaattorista. Mutta jos opiskelijat eivät ole tottuneet käymään avoimia keskusteluja erityistarpeista, tämä voi olla hyvä tilaisuus avata aihetta lisää tässä tiimissä. Keskustellaan yhdessä ja tehdään sopimuksia siitä, miten kukin jäsen voi olla arvokas tiimille. Kokemuksemme mukaan turvallisessa ilmapiirissä oppijat pystyvät ratkaisemaan haasteet hyvinkin sujuvasti.

Ehdotuksia jatkotoimiksi

Fasilitaattorilla/johtajalla on mahdollisuus (akkreditoidun luennoitsijan suorittaman koulutuksen jälkeen) liittyä kansainväliseen eduScrum-yhteisöön. Kerran vuodessa järjestetään kansainvälinen eduScrum-kokoontuminen, ja ympäri vuoden on monia mahdollisuuksia tavata muita eduScrum-kouluttajia. 

Lisäksi on tärkeää, että eduScrum-toiminnan vetäjällä on perusvalmennustaidot, koska tällä tavalla hän ohjaa oppijoita prosessin läpi vaikuttamatta heihin omilla ajatuksillaan. Etsi lisäkoulusta, jos haluat kehittyä tällä alalla.

Esitteet/mallit

Esimerkki:

Yläkoulun oppilaat (13-15 v.). Englanninkielinen seminaari (Valitse aihe!).  

Eri kehitysjaksojen kriteerit on korostettu vihreällä värillä.

“Satu henkilökohtaisella twistillä” 

Englannin kielen puhumisessa on monta osaa. Ääntäminen ja artikulointi ovat tärkeä osa sitä. Monet ihmiset tuntevat toisella kielellä puhumisen olevan varsin epämukavaa, koska he pelkäävät tekevänsä virheitä. Kehittääksemme englannin kielen puhumisentaitoja, meidän ei pitäisi keskittyä vain ääntämiseen ja artikulaatioon, vaan myös itseluottamuksen kasvattamiseen. Otamme ison askeleen tässä asiassa seuraavan projektin avulla: Esitämme näytelmän, mikä perustuu tunnettuun satuun. 

 

Kerron, miltä se tulee näyttämään, ja tunnilla keskustelemme siitä tarkemmin. Ryhmänä (4-6 henkeä, avoin keskusteluille) kirjoitatte, ohjaatte ja esitätte näytelmän tunnetusta sadusta. 

 

Tarina 1: Käsikirjoitus 

Käsikirjoituksen on oltava oikeaa englantia (kielioppi ja oikeinkirjoitus). Näytelmässä on oltava persoonallinen twisti sekä sisältöä niin paljon, että jokaisella tiimin jäsenellä on riittävästi mahdollisuuksia omiin tulkintoihin 5 minuutin näytelmän luomiseksi. Opettajan on tarkistettava käsikirjoitus ennen seuraavaan osaan siirtymistä. Jokaisesta käsikirjoituksen repliikistä on käytävä ilmi, kenen repliikki se on, hahmon nimi ja tunne, mikä hahmolla on repliikin aikana.

 

Tarina 2: Lavastus ja puvustus

Lavastuksella ja puvustamisella on suuri vaikutus siihen, miten yleisö kokee esityksen. Siksi jokaisen ryhmän jäsenen tulisi näyttää siltä hahmolta, mitä hän edustaa. On myös keksittävä keino luoda lavastus, jonka yleisö tunnistaa (yleisön on pystyttävä tunnistamaan satu katsomalla lavastusta). 

 

Tarina 3: Esitys

Satu esitetään valitsemasi yleisön edessä (vähintään 10 henkilöä). Mukana on kuitenkin oltava tämän koulun oppilaita. Esityksen aikana jokaisella oppilaan on osattava vuorosanat ulkoa. Ääntämisen on oltava oikeaa ja selkeää. Tunteiden on vastattava käsikirjoitukseen kirjattua. Esitystä on harjoiteltava ainakin kerran muun yleisön edessä, jotta he voivat antaa hyödyllistä palautetta.

 

Tarina 4: Arviointi

Kuten normaalissa näytelmässä, yleisö tekee arvioinnin. Ryhmänne on kehitettävä arviointiväline, jonka avulla yleisö voi antaa nopeasti palautetta. Palautteesta pitäisi selvitä, mitä mieltä he olivat näytelmästä, oliko englannin kieli ymmärrettävää ja mitä mieltä he olivat lavastuksesta ja puvustuksesta.

 

Määräaika: esityksenne on oltava valmis ennen joulua. Välimääräajat päätetään myöhemmin yhdessä.

 

Materiaalit/laitteet

fläppitaulupaperit, muistilaput, tussit.

example of eduscrum sheet

Lisätietoa

www.eduscrum.org 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum

Haastattelu https://www.neformalnivzdelavani.eu/2021/07/20/eduscrum-a-new-methodology-that-makes-a-big-difference-in-learners-motivation-joy-and-results/ 

Lisenssit/tekijänoikeudet

eduScrum tuotemerkki on suojattu tekijänoikeudella. Vain virallisen eduScrum-koulutuksen saaneet voivat kutsua itseään eduScrum valmentajiksi. 

Artefakty eduScrum jsou chráněny autorskými právy. Pouze ti, kteří prošli oficiálním školením, se mohou nazývat praktiky eduScrum.